- 14.11.2012

Talvivaaran ympäristöongelmat kuriin - jo riittää

Viimeiset puolitoista viikkoa olemme keskittyneet Talvivaaran ympäristökriisin ratkomiseen. Kriisi ei ole vielä ohi, mutta sen seuraukset ovat kauaskantoisia. Ihmiset ovat huolissaan, ja aiheesta. Hallitus ja viranomaiset ovat tehneet kaikkensa, jotta ympäristövahingot voidaan minimoida ja jotta kaikki tieto päästöjen vaikutuksista on ihmisten saatavilla. Ympäristöministerinä, jolle kaikkein tärkeintä on suomalaisten hyvinvointi ja ympäristön tila, koen raskaaksi sen mitä on tapahtunut.

Vastaanotin tänään Stop Talvivaara -liikkeen mielenosoittajien adressin, jolla on jo liki 20 000 allekirjoittajaa. Jos en olisi ministeri, olisin varmasti ollut mukana osoittamassa mieltä puhtaan ympäristön puolesta. Talvivaaran ympärille on noussut uusi ympäristöliike, joka nostaa esiin ongelmia ja pitää niistä ääntä. Monen näkemys on, että jo riittää. Tunnen samoin. On kestämättömän väärin, että yksi yhtiö toistuvasti pilaa ympäristöä. Se on kestämätöntä kainuulaisten ihmisten ja suomalaisen luonnon kannalta.

Talvivaarasta on tullut 2000-luvun pahin ympäristövahinko Suomessa. Kaivoksen jätevesipäästöjen kokonaisvaikutukset on tinkimättä ja rehellisesti tutkittava. Varoaltaissa olevien jätevesien käsittely ja hallinta on turvattava, jotta uusia päästöjä ei synny. Kokonaiskuva päästöistä ja sen vaikutuksista vesistöihin, ympäristöön, terveyteen ja kalakantoihin tulee täydentymään vielä pitkän aikaa. Saamme varmasti uutta tietoa vielä ensi kesänä lumien sulattua.

Olen ympäristöministerinä huolehtinut siitä, että kaikki toimet, jotka kriisin torjumiseksi voidaan tehdä, myös tehdään. Viranomaiset tekevät työtä selvittääkseen päästöjen vaikutukset mahdollisimman huolellisesti. Me olemme lähettäneet Kainuun Ely-keskukseen lisähenkilökuntaa auttamaan kriisin hoidossa. Olen myös asettanut selvityshenkilöt tutkimaan kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa Talvivaaran yhteydessä.

Olemme hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken keskustelleet tänä aamuna Talvivaaran tilanteesta ja todenneet seuraavat ratkaisut:

1. Kaikki tarvittavat resurssit turvataan viranomaisille Kainuuseen tilanteen hoitamiseksi; loppuvuosi erityistoimin ja ensi vuodelle määrärahalisäyksenä. Kaikkien kaivosten lupa- ja valvonta-asioiden hoitoa tehostetaan ja toteutetaan stressitestit sen varmistamiseksi, että muilla kaivoksilla ympäristönsuojelun taso on riittävän korkea.

2. Vahinkoa kärsineille kansalaisille tarjotaan oikeusapua valtion puolesta niin että he voivat saada oikeutta.

3. Kun akuutti tilanne on ohi, on johtopäätösten aika. Sitä varten tehdään huolelliset selvitykset; kiveäkään ei jätetä kääntämättä ja kaikki vastuukysymykset perataan. Viranomaiset toimivat tässä yhteistyössä, minkä lisäksi YM on jo asettanut selvityshenkilöt käymään niin Talvivaaran kuin viranomaistenkin toiminnan nopealla aikataululla. Käynnistetään erillinen onnettomuustutkinta, joka kestää onnettomuustutkintakeskuksen arvion mukaan vuoden.

4. Selvitysten perusteella varaudutaan tekemään lakeihin tarvittavat muutokset, joilla varmistetaan, että näin ei enää käy. Tällainen ympäristöongelmien kierre ei yksinkertaisesti saa olla enää mahdollinen. Jos lakeja on muutettava, niitä muutetaan. Jos ympäristöhallinnossa on parannettavaa, sitä parannetaan.

Jo viimeisen vuoden aikana ympäristöministeriössä toteutetut valvontaa, luvitusta ja käytäntöjä parantavat toimet varmistavat sitä, että uusissa hankkeissa vastaavia ongelmia ei ympäristönsuojelussa pitäisi syntyä. Ympäristöministeriön valvontaohjeen linjana on, että jatkuvien tai vakavien ympäristöongelmien kierrettä ei saa sallia vaan on siirryttävä pakkokeinojen käyttöön aikaisessa vaiheessa. Ympäristöhallinnon mahdollisuuksia kyetä riippumattomasti ja ripeästi puuttumaan kaivostoiminnan ongelmiin täytyy silti vahvistaa. Tänään on aloitettu keskustelu hallituspuolueiden puheenjohtajien voimin siitä, miten tähän päästään.

Nyt akuutissa tilanteessa on tärkeintä, että kaivoksen alueella olevat uraani- ja raskasmetallipitoiset jätevedet saadaan pidettyä kaivosalueella, eikä niitä enää valu ympäröiviin vesistöihin. Talvivaaran on huolehdittava siitä, että vuotoja ei enää tule ja että jätevesistä huolehditaan asianmukaisella tavalla. Viranomaiset keräävät jatkuvasti tietoa päästöjen vaikutuksista ympäröiviin vesistöihin.

Talvivaara on tällä hetkellä kiinni. Asiasta päättävät viranomaiset eivät voi antaa lupaa käynnistää toimintaa ilman varmuutta siitä, että ympäristöä ei pilata. Sellaiselle toiminnalle, jossa rikotaan ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja ympäristölupaa toistuvasti, ei voi olla tilaa ympäristövastuuta kantavassa Suomessa.

 

Talvivaaran kaivoksen jätevesivuoto – ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet