- 20.06.2013

Turvetuotannon vesipäästöt aisoihin

Suomalaiset arvostavat vesien hyvää tilaa. Sisävetemme ja rannikkomme ovat matkailun, kalastuksen, vapaa-ajan virkistyskäytön ja arvokkaan kansallisen luontomme tyyssijoja. Vesien pilaantuminen aiheuttaa haittaa niin ihmisille kuin luonnollekin. Itse vietän kesäni Turun saaristossa,
ja vesien hyvä tila on minulle keskeinen tavoite ympäristöministerinä. Tänään otimme merkittävän askeleen parempaan vesiensuojeluun, kun ympäristöministeriö julkaisi uuden turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen. Se vastaa sisävesiemme rantojen vesistöpäästöistä huolestuneiden asukkaiden, mökkiläisten, matkailuyrittäjien ja kalastajien toiveisiin.

Yksi keskeisistä tavoitteistani tällä hallituskaudella on ollut parantaa ympäristönsuojelun tilaa turvetuotannossa. Hallitus on linjannut turvetuotannon energiakäytön vähentämisestä kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä merkittävien ympäristöhaittojen ja erityisesti ilmastopäästöjen takia. Hallituksen periaatepäätöksen linjausten mukaisesti turvetuotanto on ohjattava jo ojitetuille ja luonnonarvonsa menettäneille soille. Se ei kuitenkaan riitä, vaan niin kauan kuin Suomessa on turvetuotantoa, on vähennettävä myös sen vesistöpäästöjä. Lukuisat kansalaisliikkeet eri puolilla Suomea ovat olleet vahva viesti ihmisten huolesta vesistöjen puolesta.

Uusi ympäristönsuojeluohje puuttuu turvetuotannon merkittävimpiin vesistöpäästöjä aiheuttaneisiin ongelmiin. Monissa vanhan mallin tuotantoalueissa vesiensuojelurakenteet eivät ole riittäneet kaatosateiden ja tulvien aikana, vaan päästöt ovat tällöin moninkertaistuneet. Lisäksi fosforipäästöjen lisäksi turvetuotantoalueilta tulee paikoin mittavia humus- ja kiintoainepäästöjä, jotka ovat heikentäneet monien sisävesiemme veden laatua ja vaikuttaneet esimerkiksi kalakantoihin.

Uudessa ympäristönsuojeluohjeessa edellytetään sellaisia teknisiä ratkaisuja, joilla vesistöpäästöt pysyvät aisoissa myös tulvaolosuhteissa. Sillä myös rajoitetaan kiintoaine- ja humuspäästöjä sekä edellytetään niiden aiempaa säännöllisempää tarkkailua.

Myös ilmastonmuutos lisää sateita, minkä vuoksi turvetuotantoalueiden vesistöpäästöihin on varauduttava nykyistä tehokkaammin. Vesiensuojelussa tärkeää virtaaman hallintaa voidaan toteuttaa muun muassa suurentamalla laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien pinta-alaa sekä tasaamalla virtaamia virtaamansäätöpadoilla, ylivuotokentillä ja pumpuilla.

Turvetuotannon ympäristöohje on keskeinen työkalu vesiensuojelun parantamiseksi. Viranomaiset käyttävät sitä yleisenä ohjeena turvetuotannon ympäristölupien valvonnassa. Ohje antaa myös luvittajille ja alan toimijoille tietoa parhaista käytännöistä. Tapauskohtainen oikeusharkinta on viranomaisten omassa päätösvallassa.

Tänään myös turvetuotantoala julkaisi omat ympäristölupauksensa. Ympäristönsuojeluohje asettaa riman korkealla, jotta kaikki turvetuotantoalueet täyttävät riittävän korkeat vesiensuojelun vaatimukset. On kuitenkin hyvä, että ala tämän lisäksi hakee omilla lupauksillaan hyväksyntää toimialalleen. Koska turvetuotanto on mittavasti ympäristöä muokkaava toimiala, on selvää, että sen on ponnisteltava saadakseen yleisen asukkaiden hyväksynnän toiminnalleen.

Turvetuotannon energiakäytön tarve ja taloudellinen kannattavuus vähenevät ilmastonmuutoksen vastaisen työn ja ilmastopäästöjen vähentämisen edetessä. Sitä ennen muut haitat on minimoitava. Hallituksen toimilla turvetuotantoa ohjataan välittömästi kestävämmälle pohjalle niin luontoarvojen kuin vesiensuojelun kannalta.

Toivon suomalaisten nauttivan kesästä rakkaiden vesistöjemme rannoilla. Itselleni hetket veden äärellä – kalassa, luontoa havainnoimassa tai vain rentoutumassa – ovat elämän arvokkaimpia. Niitä hetkiä, joina suomalaisuus ja yhteinen perintömme saavat täyden merkityksensä. Meidän päätöksentekijöiden tehtävänä on varmistaa, että kansallisen luontomme rikkaus ja kestävästä luontosuhteesta saadut mittavat hyödyt korostuvat maamme vahvuuksina myös tuleville sukupolville.