- 14.08.2013

Kemihaaran soiden suojelu tuo viimein tulpan Vuotokselle

Tänään on hieno päivä Kemihaaran soille ja Lapin luonnolle. Lapin ELY-keskus ja Kemijoki Oy sopivat tänään, että Pelkosenniemellä sijaitseva lähes 8 000 hehtaarin alue rauhoitetaan pysyvästi luonnonsuojelualueeksi. Kyseessä on alue, jolle suunniteltiin pitkään puhuttua Vuotoksen tekoallasta. Tämä arvokas luontoalue on nyt vihdoin suojeltu, ja Vuotos-spekulaatiolle voidaan laittaa piste.

Alueen asukkaiden ei tarvitse enää elää epävarmuudessa. Sekä luonto että alueen ihmiset kaipaavat pysyvyyttä, jotta aluetta voidaan kehittää luottaen upeiden luonnonarvojen säilymiseen. Esimerkiksi luontomatkailulla on alueella erinomaiset mahdollisuudet. Olen iloinen voidessani todeta, että ympäristöministeriön vuosien ponnistelu alueen suojelemiseksi ja kestävän ratkaisun löytämiseksi on nyt tuottanut tulosta.

Vuotoksen allashanke on ollut pitkään energiapolitiisen kiistelyn kohteena. Kemijoen voimalaitosrakentaminen on alkanut jo sotien jälkeisinä aikoina. Sotakorvausten maksamiseksi ja menetettyjen alueiden tuotantomahdollisuuksien korvaamiseksi Kemijoen rakentamista ryhdytiin edistämään erillislain voimin. Vedenjuoksun säännöstelystä ja tekoaltaista on sittemin käyty monivaiheista keskustelua vuosikymmenestä toiseen.

Keskustelu johti jo vuonna 1970 valtioneuvoston kanslian kannanottoon, jonka mukaan ”valtion tulisi tukea uusien allashankkeiden toteuttamista vain sillä edellytyksellä, että ympäristönäkökohdat ja altaan moninaiskäyttöä koskevat asiat sekä aikaisempien säännöstelyaltaiden kokemukset on yhteistoimin ympäristönsuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.” Tämä on ollut ministeriölle hyvä toimintaohje edelleen ja Kemihaaran soiden suojelu tukee tätä linjausta.

Myrskyisän kiistelyn tuoksinassa paikalliset asukkaat on kuitenkin moneen kertaan unohdettu. Jatkuva spekulointi alueen tulevaisuudesta on tehnyt tulevaisuuden epävarmaksi. Luontoelämyksille ja luonnon tarjoamille matkailumahdollisuuksille perustuvia elinkeinoja on ollut vaikea tässä tilanteessa lähteä kehittämään.

Hanke on myös jakanut alueen väkeä ja luonut syviä juopia paikallisen väestön välille. Juovat ovat saattaneet halkoa jopa perheitä. Alueen rauhoittaminen toivottavasti auttaa asukkaita löytämään yhteisen sävelen alueen kehittämiseen ja varmuutta tulevaisuuden näkymille.

Tämä sopimus liittää Kemihaaran arvokkaat luontoalueet Natura 2000 -alueisiin. Alueen suot ovat suureksi osaksi luonnontilaisia. Niillä elää useita uhanalaisia lajeja, ja suotyypeistä peräti 11 on uhattuja. Linnusto on alueella runsas. Epävarmuus alueen säilymisestä luonnontilaisena on vihdoin ohi. Kemihaaran suot ovat Suomen arvokkaimpien säilyneiden aapasuoalueiden joukossa ja tämä kansallinen perintö turvataan nyt tuleville sukupolville.

Haluan lämpimästi kiittää Lapin ELY-keskusta ja yhtiötä siitä, että ne ovat pitkien ponnistelujen jälkeen turvanneet alueen tulevaisuuden nyt syntyneellä ratkaisulla.