- 18.03.2012

Kaivostoiminnasta hyötyä Suomelle louhintaverolla

Kaivostoiminta Suomessa kiinnostaa yhä enenevässä määrin kansainvälisiä kaivosyhtiöitä, ja kaivokset ovat tuoneet etenkin pohjoiseen Suomeen lisää työpaikkoja ja taloudellista aktiivisuutta. Tällä hetkellä louhinta kuitenkin hyödyttää taloudellisesti lähinnä ulkomaalaisia kaivosyhtiöitä. Suomen valtio ja kunnat eivät toiminnasta hyödy kuin lyhytaikaisina työllisyys- ja verotuottoina. Meille jäävät kaivostoiminnan aina vääjäämättä aiheuttamat ympäristöhaitat ja esimerkiksi tieinfran rakentamisesta kertyneet kulut. On varmistettava, että maaperämme mineraalien kaivamisesta jää Suomelle merkittävää hyötyä.

Kaivostoimintaan ei kannata suhtautua naiivisti. On varmistettava, että kaivosteollisuus kantaa yhteiskuntavastuunsa asukkaiden osallisuudessa ja ympäristökuormituksen minimoimisessa. Niin ei voi käydä, että voitot karkaavat ulkomaille ja haitat jäävät Suomeen. Kokonaistaloudellisen hyödyn varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen takia on perusteltua säätää kaivostoimintaa koskeva louhintavero.

Veron kertymä voisi tulla sekä valtiolle että kunnalle. Valtiolle se olisi korvaus siitä, että maaperämme mineraaleja hyödynnetään ja kunnille korvaus siitä, että elinympäristöä voimakkaasti muokataan. Veron määrän tulisi olla ainakin ympäristövaikutukset huomioiva eli sidoksissa louhinnan vaikutuksiin. Sitä voitaisiin kantaa esimerkiksi louhitun maa-aineksen määrän tai yrityksen liikevaihdon perusteella. Silloin se voisi myös itsessään ohjata hankkeita ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Hallituksen onkin syytä käynnistää selvitys erilaisista vaihtoehtoisista malleista louhintaveron toteuttamiseksi ja tehdä asiasta myöhemmin selvityksen pohjalta päätös.

Kaivosverokaan ei tietenkään poista sitä itsestäänselvyyttä, että kaivosalan pitää kantaa hankkeissa yhteiskuntavastuunsa. Yhtiöiden on minimoitava ympäristön kuormitus ja huolehdittava lähiympäristön asukkaiden osallisuudesta hankkeissaan. Ympäristövastuun huomioiminen alusta asti teknisissä valinnoissa on myös taloudellisesti järkevintä ja edistää hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta. Kaivosalan tulee noudattaa luonnonsuojelulainsäädäntöä ja muita Suomen lakeja. Kaikkialle Suomeen kaivokset eivät sovi, mutta siellä missä hankkeet toteutuvat, on niiden oltava myös suomalaisten yleisen edun mukaisia.