- 02.03.2012

Talvivaaran uraaniluvalle ei kestäviä perusteita

Valtioneuvosto hyväksyi tänään äänin 11-6 periaateluvan Talvivaaralle sen omasta malmista tapahtuvalle uraanin talteenotolle. Vihreät ministerit äänestivät periaatelupaa vastaan, koska sille ei ole tällä hetkellä ympäristönsuojelun turvaamisen kannalta kestäviä perusteita.

Kyseessä on kaivos, jolla on ollut ongelmia niin jätevesien kuin hajujenkin kanssa, ja yhtiö onkin saanut viime vuosina kymmeniä huomautuksia ja kehotuksia valvovalta viranomaiselta. Yhtiön natrium- ja sulfaattipäästöt alueen vesistöihin ovat aiheuttaneet vakavia ympäristöongelmia. ELY-keskus on esimerkiksi kuvannut, että Talvivaaran jätevedet ovat muuttaneet lähimpien järvien tilaa huomattavasti. Vaikka päästöt ovat laskeneet huipustaan, ovat ne vielä ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämästä tasosta kohtuuttoman kaukana.

Yhtiö on nyt hakenut lupaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin hyödyntämiseen sekä muualta tuotavan metallin sisältämän uraanin talteen ottoon. Hallitus myönsi luvan Talvivaarassa syntyvän uuraanisivutuotteen käsittelylle, mutta ei muualta tulevan uraanin talteenotolle. Hallitus ei myöskään myöntänyt välitöntä täytäntöönpanolupaa luvalle, mikä varmistaa normaalin valitusmahdollisuuden. Tätä laajempi lupa olisikin ollut selvässä ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa.

Uraani syntyy yhtiön prosesseissa sivutuotteena ja aiheuttaa joka tapauksessa ympäristön kannalta hankaluuksia. Uraanin talteenoton myötä uraanin määrä kipsisakka-altaassa vähenisi noin kymmeneen prosenttiin nykyisestä, ja siten jatkossa altaaseen päätyisi uraania noin 30 tonnia vuodessa. Jatkokäsittely lisää kuitenkin myös riskejä. Vihreät ministerit eivät siksi voineet katsoa päätöksen olevan tässä tilanteessa yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Yhtiön olisi annettava varmistus siitä, että sen nykyinen toiminta voidaan tehdä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ennen kuin sille voidaan antaa lupaa uudenlaiseen toimintaan, joka lisää kemikaalien käyttöä alueella. Nyt annettu lupa lisää ympäristöön kohdistuvia riskejä, sillä erotteluprosessissa käytetään monia kemikaaleja, joista osa on samoja, joiden kanssa yhtiöllä on ennestään ollut ongelmia. Oikeustajun kannalta on tärkeää näin vakavassa asiassa edellyttää yritykseltä täsmällistä lainsäädännön ja yhteiskuntavastuun toteutumista. Vihreiden ministerien mielestä hallituksen lupaehdoissa ollut turvallisuusarvio olisi myös pitänyt suorittaa viiden eikä 15 vuoden välein.

Yritysten on kannettava vastuu ympäristöstä niin Suomessa kuin muuallakin. Paras tapa nopeuttaa hankkeiden toteutumista ei ole mennä sieltä, missä aita on matalin, vaan ottaa ympäristöasiat ja alueen asukkaiden kuuleminen vakavasti jo alkuvaiheessa. Elinkeinotoimintaa tarvitaan ja työllistämismahdollisuudet ovat tärkeitä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi varaa joustaa ympäristön puhtaudesta ja demokratiasta.

Lainsäätäjien on puolestaan varmistettava, että lainsäädäntömme kaikilla hallinnonaloilla paitsi takaa mahdollisuuden yrittäjyyteen myös ihmisten perustuslaillisen oikeuden puhtaaseen ympäristöön. Puhdas ympäristö kun on varmasti myös yhteiskunnan kokonaisedun mukaista nyt ja tulevaisuudessa.