- 07.11.2012

Talvivaaran suuri vastuu

Kainuun Talvivaaran kaivoksella on tapahtunut jälleen hyvin vakava ja huolestuttava ympäristökriisi. Kipsisakka-altaasta on vuotanut satoja tuhansia kuutiometrejä jätelietettä, josta osa on päätynyt jo kaivosalueen ulkopuolisiin vesistöihin. Lietteessä on raskasmetalleja ja myös uraania. Tilanne on kestämätön ja koettelee suomalaisten oikeudentajua. Monilla on se tunne, että nyt saa jo riittää. Sama tunne on minullakin.

Ympäristöministerinä olen vakavasti huolestunut Talvivaaran kaivoksen jatkuvista ongelmista. Ne ovat osaltaan heikentämässä koko Suomen kaivannaisteollisuuden mainetta ja uskottavuutta ympäristövastuuta kantavana toimialana. Ne ovat myös asettaneet suuria paineita ympäristöhallinnolle. Siksi ympäristöministeriö on toteuttanut lukuisan joukon toimia, jotta uusissa hankkeissa ei tällaista enää ikinä pääsisi syntymään.

Valitettavasti Talvivaaran rakenteet ovat vuosien takaa, jolloin poliittinen valveutuneisuus, ympäristöhallinnon ohjeistus ja yhtiön itsensä käytännöt eivät olleet riittävän korkealla tasolla. Yhtiö on toistuvasti rikkonut ympäristöluvassa lupaamiaan velvoitteita. Näitä seurauksia joudutaan nyt hoitamaan. Pidän äärimmäisen epäoikeudenmukaisena sitä, että kainuulaiset ihmiset ja Suomen luonto joutuvat kantamaan vastuuta menneiden vuosien virheistä.

Itselläni ei ole toimivaltaa puuttua yksittäisen yhtiön valvontaan tai siinä tehtäviin viranomaispäätöksiin. Vastuu lainmukaisen tilan saavuttamisesta on nyt yhtiöllä. Sellaiselle toiminnalle, jossa rikotaan ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja ympäristölupaa toistuvasti, ei voi olla tilaa ympäristövastuuta kantavassa Suomessa. Yhtiön on nyt nopeasti ryhdistäydyttävä.

Oikeuskanslerin mukaan en vastuullisena ministerinä voi ottaa kantaa itsenäiselle valvontaviranomaiselle, Ely-keskukselle, kuuluvaan päätökseen. Ympäristöministerinä, jolle kaikkein tärkeintä on suomalaisen ympäristön tilan vaaliminen, tämä tuntuu raskaalta.

Yhtiön velvollisuus on nyt saada mahdollisimman nopeasti vuoto tukittua ja saatettua toimintansa tältäkin osalta ympäristöluvan ja lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Kainuun Ely-keskuksella on lakisääteinen velvollisuus edellyttää tätä heiltä riittävän tehokkailla toimilla ympäristöpäästöjen minimoimiseksi. Tässä heillä on kaikki lain sallimat keinot käytössään.

Kansalaisilla on mahdollisuus valittaa oikeuteen, jos he kokevat näiden velvoitteiden tulleen laiminlyödyiksi. Jos elinkeinotoiminnasta on merkittävää haittaa ympäristölle, on myös siitä oikeus hakea vahingonkorvausta. Talvivaaran kohdalla on jo aiemmin jätetty poliisitutkintailmoitus kevään 2011 korkeista päästöistä. Tämän ilmoituksen jätti myös valvova viranomainen Ely-keskus. Myös viranomaisen päätöksistä voi valittaa oikeuteen.

Teen kaikkeni, että johtamani ympäristöministeriö puuttuu kaivannaisteollisuuden aiheuttamiin ympäristöongelmiin kaikella sillä voimalla minkä ministerin toimivallat minulle suovat.

Olemme päivittäneet juuri ympäristölupien valvontaohjetta sellaiseksi, että jatkuvien huomautusten ja kehotusten sijaan on otettava vakavissa ympäristörikkomuksissa nopeasti käyttöön hallintopakkomenettely päästöjen vähentämiseksi. Se tarkoittaa uhkasakolla tai toiminnan keskeyttämisellä uhkaamista. Enää ei suvaita jatkuvaa ja pahenevaa päästöjen kierrettä vaan ongelmiin puututaan oikeudellisilla pakkokeinoilla aikaisessa vaiheessa. Tämä valvontaohje on julkaistu tänään ja se ohjaa koko aluehallinnon työtä yksittäisissä päätöksissä.

Talvivaaran kipsialtaan ympäristövahinko ja siihen liittyvät viranomaisvastuut ja vahingon torjuntatoimet ovat tuoneet esille tarpeen terävöittää viranomaisten yhteistyötä sekä tarvittaessa myös lainsäädäntöä. Siksi YM aikoo nopealla aikataululla nimetä erityistilannetyöryhmän selvittämään asiaa. Ryhmän tehtävä on toimia yleisellä tasolla kehittäjänä käyttäen Talvivaara-tapausta esimerkkinä. Samalla ryhmä voi myös omalta osaltaan auttaa Talvivaaran vahingon selvittämisessä.

Olemme myös parantamassa ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja parantaneet kaivosten ympäristövaikutusten arviointia. Olen tuonut esille hallituksessa ympäristöhallinnon resurssitarpeet ja esittänyt lisärahoitusta ympäristölupia myöntäville aluehallintovirastoille sekä valvontaviranomaiselle Ely-keskukselle. Tänään tein esityksen täydentävään budjettiin ensi vuodelle miljoonan euron lisärahoituksesta ympäristöhallinnolle kaivannaisteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Olen asettanut jo aiemmin selvityshenkilö Riitta Rainion selvittämään sitä, miten ympäristöhallinnon toiminnan laatua voidaan parantaa viime hallituskaudella toteutetun ristiriitoja herättäneen aluehallintouudistuksen jäljiltä.

Lähden tänään illalla myös itse vierailulle Kainuuseen tutustumaan Talvivaaran ympäristökriisiin sekä yhtiön ja Kainuun Ely-keskuksen toimiin kriisin ratkaisemiseksi. Tämän käynnin perusteella olen valmis jatkamaan kaikkia tarvittavia toimia lainsäädännön ja ohjeistuksen parantamiseksi entisestään, että näin ei enää ikinä Suomessa kävisi.

Suomen luonto ja suomalaiset ihmiset ansaitsevat sellaisen elinkeinoelämän, joka kunnioittaa ja noudattaa tarkasti ympäristönsuojelulainsäädäntöä.