16.1.2015: Hallitus ajamassa alas metsähakkeen käyttöä

Syksyllä hallitus kovaan ääneen mainosti helpottavansa kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä turpeen veronkevennyksellä. Jo silloin vihreät varoittivat esityksen merkitsevän turpeen suosimista kotimaisen metsähakkeen kustannuksella.

Nyt samaan huoleen ovat yhtyneet lakiesityksen lausuntokierroksella kaikki alan keskeiset toimijat. Se sai tyrmäävän vastaanoton energiayhtiöistä korjuuta suorittaviin yhtiöihin. Lakiesitystä on muutettava – muutoin vaarana on tuhansien metsähakkeen tuotantoketjussa olevien työpaikkojen ja koko verkoston menettäminen.

Hallitus on valinnut ohjelmansa vastaisesti suosivansa merkittäviä ilmasto- ja vesistöpäästöjä aiheuttavaa turvetta, mutta ei kivihiilen, vaan metsähakkeen kustannuksella. Syynä tälle on se, että lakiesityksessä rajataan metsähakkeen syöttötariffin käyttöoikeutta aiemmasta tiukemmaksi. Hallituksen esitys johtaisi metsähakkeen käytön vähenemisen myötä todennäköisesti vain kivihiilen käytön lisäämiseen, koska turvettakaan ei ole saatavilla loputtomasti. Näin ollen koko tavoite kotimaisen energian edistämisestä kääntyisi päälaelleen. Tästä vihreät varoittivat ja tätä me estimme jo hallituksessa.

Vaikka syöttötariffia saisi enemmän, poistaa esitys vähänkin isompikokoisen rankapuun käytön syöttötariffin piiristä. Tämä rajaus on tullut metsäteollisuuden lobbauksen tuloksena. Muita perusteita sille ei ole kuin kilpailun rajoittaminen isomman puuaineksen markkinoilla. Tällaiseen ei pitäisi suostua.

Toteutuessaan rankapuurajaus romahduttaisi puun energiakäytön, aiheuttaen valtakunnan tasolla 2 500- 3 000 työpaikan menettämisen yrittäjien konkursseista puhumattakaan. Pohjanmaan maakuntien alueella vaikutus olisi välittömästi noin 300 henkilötyövuotta.

Rajaustarvetta on lakiesityksessä perusteltu sillä, etteivät puut riitä metsäteollisuudelle. Se ei pidä paikkaansa. Asiantuntijoiden laskelmat osoittavat, että ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettua puuainesta riittää nykyisellään metsähakkeen käytön merkittävään lisäämiseen sekä metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Metsähakkeen keräyksen pitää olla ympäristön kannalta kestävän metsänhoidon mukaista joka tapauksessa.

Metsähakkeen käyttöä on jo nyt rajattu – tukkipuuta siihen ei käytetä. Sellupuuksi menee markkinahinnan takia joka tapauksessa se osa puusta, joka siihen kannattaa ohjata. Energiapuuksi menee jo markkinalogiikan takia sellun ja tukkipuun jälkeen jäljelle jäävä osuus, siksi tuen käytöstä ei kannata rajata lisää puuainesta pois. Kyse on vain kilpailun rajoittamisesta.

Jopa maa- ja metsätalousministeriö kritisoi esitystä. Se katsoo energiapuuerien rajauksen olevan epäselvä ja vaikeasti tulkittava sekä kasvattavan hallintokuluja. Käytännössä todentamis- ja seurantakulujen kasvu koskisi yleisesti kaikkia hake-eriä.

Opposition keskusta ja perussuomalaiset syksyllä kehuivat hallituksen esitystä. Nyt sekä heidän että hallituksen on syytä katsoa peiliin. Vihreiden mielestä metsähakkeen tukea voisi nostaa ilman turveveron helpotusta. Parasta olisi sitoa metsähakkeen hinta kivihiileen, jolloin sen käyttö olisi aina saastuttavaa tuontikivihiiltä kannattavampaa. Joka tapauksessa, jos hallitus pitää turpeen verohelpotuksesta kiinni, on metsähakkeen käytön rajoituksesta luovuttava.

Muutoin kotimaisen uusiutuvan energian lupaava kehitys romahtaa. Vihreät puolustaa kotimaista uusiutuvaa energiaa.

Ylös