30.4.2014: Eroon kivihiilestä – lisää kotimaisia uusiutuvia

Esitin viime viikonloppuna, että Suomi kieltää kivihiilen käytön vuoteen 2025 mennessä. Samalla hallituksen pitäisi linjata siitä, että uusiutuvan energian kansallinen tavoite nostetaan 50 prosenttiin energiatuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Näillä ratkaisuilla saisimme pysäytettyä kivihiilen alhaisen maailmanmarkkinahinnan aiheuttaman vääristymän energiaratkaisuissa. Samalla saamme luotua kymmeniä tuhansia kotimaisia työpaikkoja teollisuuteen ja biotalouteen.

Hallitus linjasi jo energia- ja ilmastostrategiassaan tavoitteekseen lopettaa kivihiilen käytön vuoteen 2025 mennessä. Se on tavoitteena maailman kärjessä. Vaikka vapun kunniaksi saimme ilouutisen, että kivihiilen kulutus väheni lähes kolmanneksen tammi-maaliskuussa suhteessa vuoteen 2013, on viime vuosien aikana kivihiilen käyttö kuitenkin lisääntynyt alhaisten maailmanmarkkinoiden ja päästöoikeuksien hintojen takia. Siksi tarvitaan uusia toimia.

Kivihiilen käytön kieltäminen on mahdollista EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa sen korkeiden ilmastopäästöjen takia. Yksi tehokas tapa kiellon toteuttamiseen on asettaa energiatuotantolaitosten ympäristöluvitukseen ilmastopäästökatto. Se pitäisi asettaa tasolle, joka mahdollistaa käytännössä maakaasun käytön mukaiset ilmastopäästöt, mutta ei sitä korkeampia. Se on kilpailuneutraali tapa toteuttaa sääntely. Tämä mahdollistaisi silloin myös jonkinlaista joustoa toimeenpanossa, jos niin halutaan.

Julkisuudessa on puhuttu paljon tämän hallituksen energiaratkaisuista. Vihreät on kannattanut kivihiilen lisäksi myös merkittäviä ilmastopäästöjä aiheuttavan turpeen käytön vähentämistä. Hallitus onkin linjannut sen vähentämistä suunnitelmallisesti kolmannekselle vuoteen 2025 mennessä. Hallitus nosti vuonna 2012 turpeen verotusta jonkin verran, jotta sitä ei enää suosittaisi niin paljon suhteessa sen ilmastopäästöihin – edelleen turpeen verotus on puolet vähempää kuin muilla energiamuodoilla.

Samalla olemme parantaneet arvokkaiden soiden suojelua ja ohjanneet turvetuotantoa jo ojitetuille soille. Lisäksi olemme tiukentaneet turvetuotannon vesistöpäästöjen valvontaa turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeella. Näillä ratkaisuilla turpeen käytön haittoja on vähennetty.

Vihreät ei missään vaiheessa ole pitänyt perusteltuna vähentää metsähakkeen tukea. Olemme puolustaneet kaikissa hallituksen neuvotteluissa viime hallituksen tekemää uusiutuvan energian tukikokonaisuutta, joka luo työtä Suomeen. Pidämme ongelmallisena sitä, että metsähakkeen tuki on sidoksissa turpeen hintaan. Parasta olisi, että työ- ja elinkeinoministeriö aloittaisi uuden notifioinnin Euroopan unioniin, jossa metsähakkeen tuki sidottaisiin kivihiilen hintaan. Silloin metsähakkeen käyttö olisi aina kannattavaa, eikä kivihiili pääsisi valtaamaan markkinoita.

Kevään 2014 kehysriihessä hallitus teki jo ratkaisuja, jotka paransivat kotimaisen uusiutuvan energian kilpailukykyä. Vuodeksi 2015 suunniteltu turpeen veronkorotus peruttiin, koska se olisi heikentänyt nykyisen veromallin takia metsähakkeen kannattavuutta. Samalla lämmityspolttoaineiden ilmastopäästöihin perustuva veronkorotus vuoden 2015 alusta nostaa fossiilisten polttoaineiden verotusta pientaloissa ja kaukolämmössä. Se parantaa metsähakkeen ja pellettien kannattavuutta ja johtaa kotimaisten energiamuotojen käytön kasvuun.

Uusiutuvan energian edistäminen edellyttää myös uusia ratkaisuja. EU:n vuoden 2030 päästövähennyspaketin kunnianhimoinen toteuttaminen vauhdittaa vähäpäästöisiä investointeja ja nostaa saastuttamisen hintaa päästökaupassa. Kotimaassa keskeinen keino on nettolaskutuksen mahdollistaminen energian pientuotantoon, jotta kotitalouksien kannattaa investoida aurinko- ja tuulivoimaan. Syöttötariffien laajentaminen tilakohtaiseen biokaasuun olisi perusteltua myös maatalouden kannattavuuden ja ravinnekierrätyksen kannalta. Jäteratkaisuissa on edistettävä tuotekaasun ja kierrätyspolttoaineen käyttöä silloin kun materiaalikierrätys ei ole mahdollista. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 2016, mikä vauhdittaa uuden ympäristöteknologian käyttöönottoa – ja vähentää Suomen ilmastopäästöjä jo prosenttiyksikön verran.

Energiapolitiikassa on mahdollista luoda näkymä, jossa energiantuotannossa puhtaat uusiutuvat energiat kasvavat ja paljon päästöjä aiheuttavat energiaratkaisut vähenevät. Kotimaiset pääomat on laitettava kotimaisen uusiutuvan energian investointeihin. Se tuo Suomeen myös eniten työtä ja talouden menestystä – nämä ovat aloja, joissa yhdistyy kotimaisen työn käyttö energiantuotannossa ja kasvualojen vientinäkymät. Vihreiden mielestä tälle tielle on mentävä rohkeasti.

Ylös