21.4.2013: Kehysriihestä näkymiä kestävään kasvuun

Hallitus kokoontui tänään suurten odotusten saattelemana kehysriiheen. Teimmekin merkittäviä ratkaisuja kestävän kasvun luomiseksi ja yritystoiminnan kannustavuuden parantamiseksi. Samalla työnteon kannustimia vahvistettiin ja pienituloisten asemaa parannettiin. Tämä on vihreiden linjan mukaista: kannustetaan yrittäjyyteen ja vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tästä on hyvä jatkaa. Nyt hallituksella on oikea ote suurten tulevaisuushaasteiden ratkaisemiseksi.

Hallitus päätti lapioida rahaa kaksin käsin työpaikkojen luomiseen vahvistamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisöveron merkittävä alennus 20 prosenttiin sekä kasvu- ja siemenrahoituksen rahastot tekevät yhä kannattavammaksi yrittää ja sijoittaa yrityksen voitot toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen, mikä lisää työllisyyttä ja hyvinvointia.

Tämä on järkevä suuntaus: lasketaan yritysverotuksen tasoa, mutta samalla tukitaan veropohjan aukkoja poistamalla yritystukia ja monimutkaisia verovähennyksiä. Uudistuksella tehdään tehdään yrittämisestä kannattavampaa, mutta verotetaan voittojen kotouttamista yksityishenkilöille enemmän. Osinkoverotus kiristyy, jos voitot haluaa kotiuttaa yksityishenkilölle, mutta vain maltillisesti. Tämä on hieno uudistus, joka valaa uskoa Suomen tulevaisuuteen ja yritysten tulevaisuusnäkymiin. Kasvu- ja siemenrahoitus kohdistuu erityisesti uusiin vihreän teknologian kasvualoihin, kuten myös investointeihin kannustaminen.

Uudistuksen tavoitteena ei ole kilpailu alhaisilla verokannoilla vaan selkeyttää verojärjestelmää ja parantaa kannustavuutta. Muut verojen korotukset kohdistuvat haittaverotukseen, mikä on järkevää. Kun samalla pienituloisten verotusta kevennettiin kunnallisveron perusvähennyksellä ja työtulovähennyksellä, on uudistuksen sosiaalinen vaikutus oikeudenmukainen. Yritysten kannattaa kasvaa ja pienituloisten toimeentulo paranee.

Kasvupanostukset kohdistuvat nuoriin ja vihreään kasvuun. LNG-investoinnit ovat iso mahdollisuus vähäpäästöisen tekniikan käyttöönotolle ja kotimaisen meriteollisuuden työpaikoille. Väylähankkeiden auttaminen alkuun ja asuntotuotannon vauhdittaminen luovat kipeästi kaivattuja työpaikkoja. Nuoriin panostetaan erityisesti oppisopimuskoulutuksen ja yhteiskuntatakuun resursseja vahvistamalla. Maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistymiseen tehdään myös satsauksia.

Tässä taloustilanteessa jaettavana on niukkuutta, mutta juuri siksi tärkeintä on pitää huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Nyt päätetyt asumistuen enimmäistasojen korotus ja työtulovähennyksen lisääminen auttavat heikoimmassa asemassa olevia ja parantavat työn teon kannustavuutta. Suunta on oikea, jotta kaikkien pääsy mielekkääseen työhön ja hyvään toimeentuloon vahvistuu. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista jatketaan työryhmissä työttömyysturvan ja asumistuen laajemmaksi uudistamiseksi. Asuntopolitiikan merkittävä panostus puolestaan auttaa saamaan lisää kohtuuhintaista asumista eritoten pääkaupunkiseudulle.

Vihreille tärkeää oli, että opintotukeen kohdistuneet uhat saatiin torjuttua ja opintoraha säilytettyä toimeentulon perustana. Uusi lainahyvitysmalli on positiivinen kannustin täysipäiväiseen opiskeluun, koska nopea valmistuminen leikkaa lainaa. Toisen asteen itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden opiskelijoiden tuen sidonnaisuutta vanhempien tuloihin lievennetään, mikä on tärkeä askel tämä epäkohdan poistamiseksi kokonaan. Perhevapaita uudistettiin joustavalla hoitorahalla helpotetaan työn ja lastenhoidon yhteensovittamista. Päivähoidon maksu-uudistus tekee joustavammaksi päivähoidon käytön perheiden tarpeiden mukaan.

Ylös