5.9.2012: Ilmastolaki hyvässä vauhdissa

Vastaanotin tänään Polttava kysymys -kampanjan ilmastolakiesityksen. On hienoa, että ilmastolaki saa taakseen näin ison määrän järjestöjä ja yhteisöjä. Pidän ilmastolakia yhtenä ympäristöministeriön ja koko hallituksen tärkeimmistä hankkeista tällä vaalikaudella. Sen valmistelu on nyt hyvässä vauhdissa ja loppusyksystä ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjaa hallituksen konkreettisen esityksen sisältöä. Sen pohjalta ensi vuonna valmistellaan hallituksen lakiesitys.

Ilmastolakia tarvitaan kahdesta syystä.

Ensinnäkin ilmastolaki toteuttaa kustannustehokkaasti ja parhaita käytäntöjä eri yhteiskunnan sektoreilla käyttöönottaen jo sovittuja päästövähennyssitoumuksia. Samalla tämä tärkeä päätöksenteon sektori nousee enemmän esille eduskunnassa ja julkisessa keskustelussa. Se on perusjärkevää politiikkaa.

Toiseksi ilmastopolitiikan kunnianhimoa ja läpäisyä läpi koko yhteiskunnan on tehostettava, jotta voimme rakentaa riittävän nopeasti vähähiilistä vihreää taloutta ja hillitä ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen. Tätä työtä tarvitaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ilmastolaki mahdollistaa sen, että vähäpäästöisen yhteiskunnan toteuttaminen on ylipäätään mahdollista saavuttaa tieteen asettamissa raameissa.

Meidän pitää vähentää päästöjämme reilusti, jos haluamme todella pysäyttää ilmaston lämpenemisen ja torjua ennalta ilmastokatastrofeja. Ilmastolaki tähtää systemaattisiin ja velvoittaviin päästövähennyksiin, joiden avulla tavoitteisiin päästään asteittain. Lain esiselvityksessä esitettiin vähennysten tasoksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi on jo linjannut tulevaisuusselonteossa valmiutensa vähintään 80 prosentin päästövähennyksiin siihen mennessä. Vain toteuttamissuunnitelma puuttuu.

Ilmastolain säätäminen on yksinomaan järkevää. On vaikeaa ja kallista yrittää tehdä vähennykset kertarysäyksellä tavoitepäivämäärän jo lähestyessä. Asteittaisilla vähennyksillä me pystymme sopeutumaan paremmin. Ennustettavuus avaa mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja tuo mukanaan kipeästi kaivattuja työpaikkoja. Ylipäätään ilmastonmuutoksen hillitseminen on huomattavasti halvempaa kuin sen tuomiin muutoksiin sopeutuminen. Suunnitelmallinen toiminta rakentaa vähäpäästöistä yhteiskuntaa, luo työpaikkoja ja optimoi eri sektorien päästövähennyksiä tehokkaasti yhteen.

Polttava kysymys -kampanjan ilmastolakiesitys on ammattitaitoisesti valmisteltu, ja ministerinä otin sen ilolla vastaan. Juuri tämänkaltaista vuorovaikutusta ministeriön ja eri toimijoiden välillä haluan edistää. Se sisältää useita ehdotuksia, jotka ovat varmasti linjassa lakiesityksen kanssa.

Se haastaa päättäjiä ja eri puolueita ottamaan kantaa myös siihen, että nykyiset sitoumuksemme vuoteen 2020 mennessä eivät riitä edes omalta osaltamme ilmastotieteen edellyttämälle tasolle tarvittavista vähennyksistä. Vihreiden mielestä kunnianhimoa on nostettava myös lyhyellä aikavälillä. Hallitus tekee selvitystä tällä hetkellä päästövähennysten nostamisesta kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen prosenttiin EU-tasolla vuoteen 2020 mennessä.

Ajatukset erillisistä hiilibudjeteista yhteiskunnan eri sektoreille sekä eduskunnan roolin vahvistamisesta ovat hyviä esityksiä ilmastolain sisällöksi. On selvää, että ilmastopolitiikan läpäisyä julkisessa keskustelussa ja sen merkitystä eduskunnassa on kasvatettava. Ilmastolaki parlamentarisoi päästövähennysten toteuttamista ja antaa eduskunnalle säännöllisen mahdollisuuden hallituksen selonteon käsittelyn yhteydessä ohjeistaa päästövähennysten toteutumista.

Kaikille sektoreille tulee laatia selkeät suunnitelmat, miten päästövähennystavoitteet konkreettisesti saavutetaan. Seurantaa tulee tehdä säännöllisin tarkasteluajoin sekä sektorikohtaisesti että kokonaisuutta silmällä pitäen, ja päästövähennysten tulee todella toteutua vaatimusten mukaan. Tähän ilmastolakiesitys ehdottaa konkreettista hiilibudjetointia, joka on askel pidemmälle professori Ekroosin esittämän esiselvityksen väljemmästä ohjauksesta. Sektorikohtaisten vähennystavoitteiden sitovuudesta ja selonteon aikavälistä onkin hyvä käydä julkista keskustelua.

Nyt ei tarvita enää keskustelua siitä tarvitaanko ilmastolakia. Nyt tarvitaan keskustelua siitä minkälainen ilmastolaki auttaisi Suomea tehokkaasti toteuttamaan päästövähennyksiä. Tähän keskusteluun toivon kaikkia järjestöjä, kansalaisia, puolueita ja eri toimijoita mukaan.

Ilmasto tarvitsee konkreettisia pelastustoimia. Ilmastolaki on siihen hyvä väline.

Ylös