30.11.2011: Saimannorppaa pelastamassa

Saimaannorpan pelastaminen on omissa käsissämme. Usein poliitikot puhuvat luonnonsuojelusta kauniita, mutta puheisiin on vastattava myös teoilla. Tämä hallitus on lisännyt luonnonsuojelun rahoitusta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Myös saimaannorpan tulevaisuus on turvattava käytännön toimilla.

Saimaannorpan pelastamiseksi julkaistiin ympäristöministeriössä tänään saimaannorpan suojelustrategia. Sen tekemiseen on osallistunut monia eri tahoja, ja yhteinen tahto norpan pelastamiseksi on vahva. Suojelustrategian toimeenpano edellyttää tämän vahvan periaatteellisen tahdon toteutumista myös käytännössä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, sillä saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen laji. Sen kanta on saatava selvästi suuremmaksi, jotta saavuttaisimme suojelun suotuisan tason.

Vuodet ovat olleet norpalle hyvin vaihtelevia. 2000-luvun puolivälissä kanta heikkeni leutojen talvien ja kalapyydyskuolleisuuden takia. Vuonna 2007 EU:lle tehdyssä luontodirektiivin mukaisessa raportoinnissa suojelutason arvioitiin olevan huono. Viime vuosi oli toivoa herättävä, sillä norpan kanta kasvoi viime vuonna 20 yksilöä ja on nyt 290.

Jotta muutama huono vuosi ei hävittäisi tätä alalajia, jota elää vain Suomessa, vain Saimaalla, on suojelutoimia parannettava. Tarkkaa määritelmää suojelun suotuisalle tasolle on vaikeaa määrittää osittain puutteellisten tietojen takia, mutta yksinkertaisimmillaan ilmaistuna se tarkoittaa, ettei laji ole enää uhanalainen. Välitavoitteena tähän on, että kanta kasvaa 400 yksilöön.

Suotuisan suojelutason saavuttaminen tulee kestämään vielä valitettavan pitkään. Yksi työkalu siihen pääsemiseksi on uusi suojelustrategia.

Suunnitelmassa edetään siten, että kalapyydyskuolemia vähennetään edelleen viisivuotisilla, vapaaehtoisilla verkkokalastusta rajoittavilla sopimuksilla. Sopimuksia täydennetään asetuksella, joka mahdollistaa lainvoimaiset kiellot, jotta yhtenäinen verkkokalastuskieltoalue saadaan aikaiseksi. Lisäksi eräät norpalle erityisen vaaralliset pyydystyypit ja kalastustavat kielletään asetuksella.

Saimaannorppakantaa pyritään kasvattamaan myös parantamalla norpan kannalta tärkeiden Natura 2000-alueiden suojelua sekä huomioimalla lajin suojelutarpeet kaavoituksessa ja rakentamisessa. Suojelutoimissa otetaan huomioon kannan seuranta ja tutkimus, jotka ovat edellytys paitsi toimenpide-ehdotusten tekemisessä, myös seurannassa ja suojelutason määrittämisessä.

Yhteinen ponnistelu ja ihmisten osallistuminen tähän kunnianhimoiseen ja tärkeää projektiin on todella tärkeää. Positiivinen asenneilmapiiri mökkiläisten, kalastajien, asukkaisen ja poliitikkojen kesken on tässä asiassa ratkaisevaa.

Saimaannorpan pelastaminen on symbolisesti tärkeä osoitus suomalaisten yhteisestä tahdosta suojella luontoamme ja lajistoamme.

Ylös