23.9.2011: Vesi – avain kestävään kehitykseen

Turun Sanomat 23.9.2011

Mitä yhteistä on öljyllä, maakaasulla ja vedellä?

Kaikki ne ovat luonnonvaroja, joita valtiot havittelevat itselleen. Rajoja ylittävät järvet, joet ja pohjavedet aiheuttavat pahimmillaan konflikteja maiden välille – aivan kuten öljy ja maakaasukin. Kun jokea padotaan tai saastutetaan yläjuoksulla, kärsivät seurauksista kaikki vetensä joen alajuoksulta saavat.

Rajat ylittävissä vesissä on myös mahdollisuuksia. Ihmisoikeuskysymykset tai talouden rakenteet ovat usein liian arkoja keskustelun aiheita, jos maiden välit ovat kireät. Yhteinen mielenkiinto puhtaaseen veteen voi luoda maiden välille pohjaa vuoropuhelulle ja yhteistyölle.

Kazakstanissa kokoontui tällä viikolla Euroopan ja Keski-Aasian ympäristöministereitä ja päättäjiä YK:n aluejärjestön kokoukseen. Aiheena oli erityisesti vesiekosysteemien ongelmat ja niihin liittyvä yhteistyö sekä vihreä talous.

Suomi on ollut aktiivinen Euroopan ja Keski-Aasian rajavesisopimuksen mukaisessa rajat ylittävässä vesiyhteistyössä. Suomen johdolla tehty arviointi on kattavasti käsitellyt rajavesien tilaa koko alueella ja esittää ratkaisuja ongelmien hoitoon. Aihe on tärkeä. Yli 40 prosenttia Euroopan ja Keski-Aasian pinta-alasta ja yli puolet väestöistämme asuu rajat ylittävien vesistöjen valuma-alueella.

Maatalous käyttää selkeästi eniten maailman vesivaroista. Siinä missä kotitalouden käyttävät 7 prosenttia maailman hyödynnetyistä vesivaroista maatalouteen menee vastaavasti 70 prosenttia. Tehokkaiden kastelujärjestelmien luominen ja vedenkulutuksen kustannusten jakaminen oikeudenmukaisesti kotitalouksien, maatalouden ja teollisuuden välillä eivät siis ole sivuseikkoja.

Ympäristöongelmat kuten ravinnekuormitus, vaaralliset kemikaalipäästöt ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulvat, ovat yhteisiä. Puhtaan veden saanti on yhä useammalle maalle vakava ongelma. Puhtaan veden määrä maailmassa supistuu voimakkaasti. Ihmisen on muutettava toimintaansa, jotta vettä riittää tuleville sukupolville. Siksi vihreän talouden rakentaminen ja vesikysymykset nivoutuvat tiiviisti yhteen.

Kazakstanissa on mukana useita suomalaisia vesialan yrityksiä. Suomalaisilla vesialan yrityksillä ja suunnittelutoimistoilla on paljon osaamista vesien jätehuollossa, laadun mittaamisessa ja veden käytön tehokkuudessa.

Vihreän talouden innovaatioiden käyttöönottamisella voidaan edistää kestävää kehitystä ja luoda Suomeen alan työpaikkoja. Viennin edistämisessä ja kotimaisten pioneerien kannustamisessa auttaa myös se, että kotimaan rakennushankkeissa edellytetään laadukasta vesihuoltoa ja resurssitehokkaita ratkaisuja.

Entä mitä eroa on öljyllä, maakaasulla ja vedellä?

Fossiilisten polttoaineiden riippuvuudesta voimme päästä eroon, mutta vettä tulemme tarvitsemaan elämiseen aina. Ihminen pystyy elämään ilman öljyä mutta ei ilman vettä.

Vesi tarkoittaa terveyttä, ruokaa ja kulkuyhteyksiä. Vesi on ihmisoikeus, jolla vesirikkaat maat eivät saa kiristää kuivuudesta kärsiviä maita. Ympäristöpolitiikka ei voi lähteä siitä, että pyrimme itse hyötymään toisten ympäristöahdingoista edistämällä vain omaa bisnestämme. Ratkaisujen on lähdettävä paikallisten ihmisten tarpeista.

Vesiyhteistyö on myös tapa edistää ihmisten osallisuutta, oikeusvaltiota ja demokratiaa. Suomi voi tarjota maailmalle paljon teknologista vesiosaamista niin hallinnon yhteistyössä kuin kaupallisestikin. Vesiyhteistyö tarjoaa ratkaisuja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi maissa, joissa oikeusvaltion toiminta on puutteellista ja ihmisten vapaudet rajallisia.

Ylös