Tervetuloa

Olen Vihreiden puheenjohtaja ja ympäristöministeri.

Ville Niinistö
olen vuonna 1976 syntynyt valtiotieteiden
maisteri, Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristöministeri.

 

vihreat_logo

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/components/com_jcomments/jcomments.php on line 1245

Blogi 02.03.2012

Talvivaaran uraaniluvalle ei kestäviä perusteita

Valtioneuvosto hyväksyi tänään äänin 11-6 periaateluvan Talvivaaralle sen omasta malmista tapahtuvalle uraanin talteenotolle. Vihreät ministerit äänestivät periaatelupaa vastaan, koska sille ei ole tällä hetkellä ympäristönsuojelun turvaamisen kannalta kestäviä perusteita.

Kyseessä on kaivos, jolla on ollut ongelmia niin jätevesien kuin hajujenkin kanssa, ja yhtiö onkin saanut viime vuosina kymmeniä huomautuksia ja kehotuksia valvovalta viranomaiselta. Yhtiön natrium- ja sulfaattipäästöt alueen vesistöihin ovat aiheuttaneet vakavia ympäristöongelmia. ELY-keskus on esimerkiksi kuvannut, että Talvivaaran jätevedet ovat muuttaneet lähimpien järvien tilaa huomattavasti. Vaikka päästöt ovat laskeneet huipustaan, ovat ne vielä ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämästä tasosta kohtuuttoman kaukana.

Yhtiö on nyt hakenut lupaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin hyödyntämiseen sekä muualta tuotavan metallin sisältämän uraanin talteen ottoon. Hallitus myönsi luvan Talvivaarassa syntyvän uuraanisivutuotteen käsittelylle, mutta ei muualta tulevan uraanin talteenotolle. Hallitus ei myöskään myöntänyt välitöntä täytäntöönpanolupaa luvalle, mikä varmistaa normaalin valitusmahdollisuuden. Tätä laajempi lupa olisikin ollut selvässä ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa.

Uraani syntyy yhtiön prosesseissa sivutuotteena ja aiheuttaa joka tapauksessa ympäristön kannalta hankaluuksia. Uraanin talteenoton myötä uraanin määrä kipsisakka-altaassa vähenisi noin kymmeneen prosenttiin nykyisestä, ja siten jatkossa altaaseen päätyisi uraania noin 30 tonnia vuodessa. Jatkokäsittely lisää kuitenkin myös riskejä. Vihreät ministerit eivät siksi voineet katsoa päätöksen olevan tässä tilanteessa yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Yhtiön olisi annettava varmistus siitä, että sen nykyinen toiminta voidaan tehdä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ennen kuin sille voidaan antaa lupaa uudenlaiseen toimintaan, joka lisää kemikaalien käyttöä alueella. Nyt annettu lupa lisää ympäristöön kohdistuvia riskejä, sillä erotteluprosessissa käytetään monia kemikaaleja, joista osa on samoja, joiden kanssa yhtiöllä on ennestään ollut ongelmia. Oikeustajun kannalta on tärkeää näin vakavassa asiassa edellyttää yritykseltä täsmällistä lainsäädännön ja yhteiskuntavastuun toteutumista. Vihreiden ministerien mielestä hallituksen lupaehdoissa ollut turvallisuusarvio olisi myös pitänyt suorittaa viiden eikä 15 vuoden välein.

Yritysten on kannettava vastuu ympäristöstä niin Suomessa kuin muuallakin. Paras tapa nopeuttaa hankkeiden toteutumista ei ole mennä sieltä, missä aita on matalin, vaan ottaa ympäristöasiat ja alueen asukkaiden kuuleminen vakavasti jo alkuvaiheessa. Elinkeinotoimintaa tarvitaan ja työllistämismahdollisuudet ovat tärkeitä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi varaa joustaa ympäristön puhtaudesta ja demokratiasta.

Lainsäätäjien on puolestaan varmistettava, että lainsäädäntömme kaikilla hallinnonaloilla paitsi takaa mahdollisuuden yrittäjyyteen myös ihmisten perustuslaillisen oikeuden puhtaaseen ympäristöön. Puhdas ympäristö kun on varmasti myös yhteiskunnan kokonaisedun mukaista nyt ja tulevaisuudessa.

Kommentit

Osmo 03.05.2012 16:30 #3
Miksi uhkailet Talvivaaraa hallintopakkopä ätöksellä juuri nyt kun Talvivaara julkaisi toteuttavansa tämän vuoden aikana 13 miljoonan euron investoinnit jotka koskevat päästöjen vähentämistä? Mielestäni Talvivaara on jo osoittanut suhtautuvansa vakavasti ympäristöasioih in (ja ottanut opikseen) pinentämällä päästöjä mm. SO4 osalta viidennekseen. Ympäristöinvest oinnit eivät ole olleet helppoja yhtiöltä joka ei vielä tuota voittoa ja on siten rahoittajien armoilla. Esimerkiksi tammikuun tuotantokatkos sekä suurempi liuoksen määrä prosessissa liittyivät vesistöpäästöje n vähentämiseen ja pienensivät osaltaan viime aikojen tuotantolukuja. Uhkasakot ja louhintamaksut eivät taloudellista liikkumavaraa lisää. En myöskään usko, että Talvivaara olisi alunperin ylenkatsonut ympäristöön liittyviä asioita. Yhtiö on epäonnistunut lukuisissa muissakin tuotannon ylösajoon liittyvissä asioissa, mutta on korjannut ne ASAP. Talvivaara on uuden suomalaisen kaivos- ja ympäristöosaami sen pioneeriprojekt i.
Lainaa
Lauri 01.05.2012 12:15 #2
Suomessa ei voisda hyväksyä humpuukia ympäristöselvit yksiksi eikä myöskään riittäväksi avoimeksi tiedonsaanniksi . Ympäristöluvan, lain ja lain vaatimien käytäntöjen rikkomuksen perusteella Talvivaaran tehdas on määrättävä suljettavaksi ja prosessit on laitettava uusiksi.

Käsittääkseni vallitsevassa tilanteessa voidaan lain mukaan katsoa, että tehdasta ei voida käyttää ennen kuin prosessien toiminta ja vaadittavat luvat ovat yhteensopivat ja kattavat kaiken Talvivaaran toiminnan.

Heidi Hautalan Finnairin valvonnassa osoittamaa räväkkää linjaa sopii soveltaa ympäristöasiois sakin.
Lainaa
Kimi 28.03.2012 13:33 #1
Itse asiassa Talvovaara on jo 10 vuotta rikkonut Suomen ympäristölakia, eikä sen toiminta ole ollut jätelain säädännön hengen mukaista.

Koko yrityksen johtokunta, toimitusjohtaja ja ylin johto pitäisi pistää rikostutkinan alaiseksi. Täksi ajaksi pitäisi yritys laitaa Suomen valtion määräämään erityis tarkkailuun liittyen uraanin talteenottoa ja siihen liittyviä suunnitelmia.

Ympäristöalalla tuttu termi BAT ei toteudu ikinä tällä tavalla kaivosalalla.


Viittaan seikkoihin joita mm. tähän kirjoitukseen esitetyissä kommenteissa on otettu pöydälle:

.../parempi-myohaan-kuin-uraania.html
Lainaa

Lisää kommentti

Roskapostitarkiste (syötä kuvassa oleva teksti kenttään)
Roskapostitarkiste (syötä kuvassa oleva teksti kenttään) Päivitä